1. تأثیر آموزش شادکامی بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزیستی

سحر نرماشیری؛ مهوش رقیبی؛ مهرداد مظاهری

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 40-27

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تعیین تأثیر آموزش شادکامی با الگوی شناختی- رفتاری فوردایس بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی شهر زاهدان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 24 نفر از نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به شیوه تصادفی به گروه‌های 12 نفره آزمایش ...  بیشتر