پژوهش نامه روانشناسی مثبت (PPLS) - فرایند پذیرش مقالات