اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/h.neshat
h.neshatedu.ui.ac.ir

سردبیر

دکتر شعله امیری

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/s.amiri
s.amiriedu.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

pplsres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود آذربایجانی

روانشناسی دانشیار حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir/author/51/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
mazarbayejanirihu.ac.ir

دکتر جواد اژه ای

روان شناسی استاد روان شناسی ، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/javadejei
javad.jeiut.ac.ir

دکتر خسرو باقری نوع پرست

فلسفه علوم تربیتی استاد گروه روانشناسی ، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khbagheri
khbagheriut.ac.ir

دکتر سید محمد رضا تقوی

روانشناسی ﺍﺳﺘﺎﺩ. ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﺷﻴﺮﺍﺯ

shirazu.ac.ir/persons/elmi
m.taghavirose.shirazu.ac.ir

دکتر مسعود جان بزرگی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir/author/1152/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF--%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%8A
psychjangmail.com

دکتر شهریار شهیدی

روانشناسی استاد گروه آموزشی: روانشناسی بالینی و سلامت، دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375293
s-shahidisbu.ac.ir

دکتر محمد رضا عابدی

مشاوره شغلی استاد مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abededu.ui.ac.ir

دکتر حمید رضا عریضی سامانی

روانشناسی استاد روانشناسی صنعتی، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/dr.oreyzi
dr.oreyziedu.ui.ac.ir

دکتر باقر غباری بناب

فلسفه علوم تربیتی استاد گروه روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khbagheri
bghobariut.ac.ir

دکتر محمد باقر کجباف

روانشناسی استاد روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/m.b.kaj
m.b.kajedu.ui.ac.ir

دکتر مهرداد کلانتری

روانشناسی استاد روانشناسی، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/mehrdadk
mehrdadkedu.ui.ac.ir

دکتر حسین مولوی

استاد روانشناسی استاد گروه روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=8&PageId=3284&codeV=2&tempname=EducationalScienceandPsychology
hsmolavigmail.com

دکتر ابوالقاسم نوری

روانشناسی استاد روانشناسی صنعتی، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=8&PageId=3284&codeV=2&tempname=EducationalScienceandPsychology
anouri1395gmail.com