اهداف و چشم انداز

بهزیستی روان شناختی
شادی
خوشبینی
ذهن آگاهی
امید
تفکر مثبت
تاب آوری
ارزش های شخصی و شوق(flow)
بخشش
قدردانی
همدلی
معنویت
اخلاق
فضیلت
سرزندگی
معنی داری زندگی 
نوع دوستی
و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روان شناسی مثبت نگر