درباره نشریه

فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی مثبت، مجله قطب علمی روان شناسی معنویت و شادی دانشگاه اصفهان است که از مرداد ماه 1393 موفق به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.