دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1395 
2. بررسی تحولی هوش معنوی از نوجوانی تا سالمندی

صفحه 1-18

10.22108/ppls.2016.21333

مرضیه السادات سجادی نژاد؛ صغری اکبری چرمهینی


3. بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خردمندی

صفحه 19-34

10.22108/ppls.2016.21334

عباس اکبری؛ سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری