نویسنده = مهرابی زاده هنرمند، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. مدل ارتباط منابع معنوی با تمایل به ترک شغل و بهزیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-48

10.22108/ppls.2017.103917.1119

سید اسماعیل هاشمی؛ سید ایمان قطب؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده