بر اساس نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، حمیدرضا [1] گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • آتش پور، حمید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • آذربایجانی، مسعود [1] گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم رفتاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
 • آرامی، زهرا [1] دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی،دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه آزاد شهرکرد،ایران
 • آقایوسفی، علیرضا [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ا

 • ابوالقاسمی، عباس [1] استاد گروه روان شناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ابوالمعالی، خدیجه [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • احمدی، سرور [1] دانش آموخته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • احمدیان، طیبه [1] کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رشت، رشت، ‌ایران
 • احمد دوست، حسین [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
 • ایرانی، شیرین [1] گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی- دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران
 • ارجمندنیا، علی اکبر [1] دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارجمندنیا، علی‌اکبر [1] دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارشدی، نسرین [1] دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • اسدی، محمد مهدی [1] گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اسداله تویسرکانی، مریم [1] دانشجوی دکترا روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • اسعدی، سمانه [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • اسعدی، سمانه [1] استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • اسکندری، الهام [1] گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • اسماعیلی، مریم [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی، مریم [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • اسماعیل پور، فاروق [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اصغرنژاد فرید، علی اصغر [1] استادیار انیستیتوی روانپزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اصلی آزاد، مسلم [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • اصلانی، جلیل [1] دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • اعتصام پور، علی [1] استادیارگروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد، ایران
 • اعتمادی، عذرا [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • افروز، غلامعلی [1] استاد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانن
 • افروز، غلامعلی [1] گروه کودکان استثنائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اکبری، بهمن [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • اکبری، عباس [1] دانشگاه مازندران
 • اکبری چرمهینی، صغری [1] استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • اکبری زردخانه، سعید [1] 'گروه روانشناسی تربیتی و تحولی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکرمی، ناهید [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اکرمی، ناهید [1] گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • الیاسی، روشنک [1] گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • امامی، مریم [1] کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
 • امانی، احمد [1] دانشیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،سنندج، ایران
 • امینی، زینب [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اهواز، اهواز، ایران
 • امین بیدختی، علی اکبر [1] استاد, گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ایران.
 • امینی منش، سجاد [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
 • انوری، جلال [1] کارشناس ارشد روانشناسی اسلامی مثبت گرا، دانشگاه آزاد اسلامی خوی، خوی، ایران

ب

 • بابایی، جلال [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • بابایی، محبوبه [1] کارشناسی‌ارشد روانشناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • بادامی، رخساره [1] دانشیار رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • بادامی، رخساره [1] دانشیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • بادامی، رخساره [1] دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • باغبان، ایران [1] دانشیار مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • باقری چاروک، آتنا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • باقری نوع پرست، خسرو [1] گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بخشایش، علیرضا [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • بدری گرگری، رحیم [1] استاد روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • براتی، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بیرامی، منصور [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • بیرانوند، زینب [1] کارشناسی ارشد روان شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • بیرانوند، کبری [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • برجعلی، احمد [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • برجعلی، احمد [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بشارت، محمدعلی [1] گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بشلیده، کیومرث [1] دانشیار روانشناسی بالینی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بشلیده، کیومرث [1] دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بقولی کرمانی، مریم [1] گروه روانشناسی، واحد بروجن،دانشگاه آزاد اسلامی، بروجن، ایران
 • بلوچی بیدختی، مهری [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بنی جمالی، شکوه السادات [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • بنی جمالی، شکوه السادات [1] دانشیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • بهاری، فرشاد [1] استادیار مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران
 • بهرامی، فاطمه [1] استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهرامیان، سیده حکیمه [1] ککارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، مدرس دانشگاه پیام‌نور دهدشت، کهگیلویه و بویر احمد،
 • بهشتی راد، رقیه [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بهمنی، محمود [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

پ

 • پاسبان، ریحانه [1] کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پاکدامن، شهلا [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پسندیده، عباس [1] استادیار گروه معارف حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، موسسه علمی-فرهنگی دارالحدیث، قم، ایران
 • پناهی شهری، محمود [1] استادیار روانشناسی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه پیام نور. گناباد. ایران.
 • پورپاریزی، معصومه [1] کارشناسی ارشد، بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران masomehporparizi@gmail.com
 • پورجمشیدی، مریم [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانن
 • پورسید، سید رضا [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • پورسید، سید مهدی [1] دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، بخش روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • پورشافعی، هادی [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • پیوسته گر، مهرانگیز [1] دانشیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • پولادی، فرزانه [1] دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

ت

 • تجربه کار، مهشید [1] استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • ترکی زاده، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • توحیدی، افسانه [1] استادیار بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران atowhidi@uk.ac.ir
 • توحیدی، افسانه [1] استادیارروان شناسی تربیتی، بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرمان، کرمان، ایران
 • توکلی، ماهگل [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ث

 • ثوابی، محمد [1] دانشجوی دکتری مشاوره.دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد.ایران.

ج

 • جان بزرگی، مسعود [1] روان شناسی بالینی ، دانشکده روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم ، ایران
 • جعفری، فروغ [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، واحد اسلام‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌شهر، ایران
 • جعفری روشن، فریبا [1] اکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • جعفری هرندی، رضا [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • جلالی، ایوب [1] گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جلالی، داریوش [1] استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جلیلی، صدیقه [1] کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چ

ح

 • حاتمی ورزنه، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران
 • حاجی علیزاده، کبری [1] استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • حامدی نسب، صادق [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • حیدرنیا، احمد [1] استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه بجنورد،بجنورد،ایران
 • حسنی، مژگان [1] - دانشجوی دوره دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران
 • حسن آبادی، حمید رضا [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حسینیان، سیمین [1] استاد گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء تهران، ایران
 • حسین خانزاده، عباسعلی [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسن زاده، سعید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسین زاده ملکی، زهرا [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حمیدی، امید [1] دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • حمیدی پور، رحیم [1] استادیار روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

خ

 • خادمی، ملوک [1] ا استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • خیاطی، اعظم [1] کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • خالقی پور، شهناز [1] گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه ازاد اسلامی، نایین، اصفهان، ایران
 • خانزاده، مصطفی [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی فیض‌الاسلام، خمینی‌شهر، ایران.
 • خبازی کناری، مهدی [1] دانشگاه مازندران
 • خجسته مهر، رضا [1] استاد روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خدایاری فرد، محمد [1] گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خدابخش، روشنک [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • خرمائی، فرهاد [1] دانشیار روان شناسی تربیتی، بخش روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خسروی، انیسه [1] کارشناس ارشد مشاوره. دانشگاه بجنورد. بجنورد. ایران
 • خسروی، زهره [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • خسروی، زهره [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • خضری مقدم، نوشیروان [1] استادیار بخش روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران Khezri47@yahoo.com
 • خلعتبری، جواد [1] دانشیار گروه روان شناسی،دانشکده علوم انسانی ، واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران
 • خمسه، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خوراکیان، علیرضا [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خویی نژاد، غلامرضا [1] 3- استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران(استادمشاور).

د

 • دادایی، راضیه [1] کارشناس ارشد روان‌سنجی، روان‌سنج مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • دامغانیان، حسین [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • درگاهی، شهریار [1] کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانن
 • دشت بزرگی، زهرا [1] استادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • دشت بزرگی، زهرا [1] استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • دهشیری، غلامرضا [1] استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • دهشیری، غلامرضا [1] استادیارگروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانن
 • دهقان، فاطمه [1] گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ذ

 • ذاکرفرد، منیرالسادات [1] دانش‌آموخته دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، مدرس گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

ر

 • رادمهر، پروانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • ربیعی، محمد [1] استادیار مشاوره دانشکده ادبیات، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، سحر [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • رحیمی، محمد [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رحیمی، مهدی [1] استادیار روانشناسی تربیتی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه یزد- ایران
 • رحیم نیا، فریبرز [1] استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رحیمی نژاد، پیمان [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • رشید، خسرو [1] استادیار، گروه روانشناسی،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رشیدی کوچی، فریده [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رضایی، عباس [1] استادگروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضایی، علی محمد [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رضایی، علی محمد [1] استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رضایی، فاطمه [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • رضائی، سجاد [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت،‌ایران.
 • رضائی، سجاد [1] گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رضوانی، مرجان [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • رعیت ابراهیم‌آبادی، معصومه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رقیبی، مهوش [1] دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • روح افزا، حمید رضا [1] روانپزشک، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکدۀ قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • روشن، رسول [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ز

 • زاهد بابلان، عادل [1] دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زغیبی قناد، سیمین [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
 • زندی، سعید [1] گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • زندوکیلی، مریم [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • زهراکار، کیانوش [2] استادیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

س

 • سادات، سما [1] دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سبزیچی، سهیلا [1] کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک ، ایران
 • سپهوند، تورج [2] استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • سپهوند، فرحناز [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران
 • سجادیان، ایلناز [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
 • سجادیان، ایلناز [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • سجادی اناری، سعید [1] گروه کودکان استثنائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سجادی نژاد، مرضیه السادات [1] اراک، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی
 • سید نوری، سیده زهرا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سرآبادانی تفرشی، لیلا [1] روان شناسی بالینی، گروه روانشناسی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • سرافراز، مهدی رضا [1] hستادیار روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سرداری، باقر [1] گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران
 • سلامت، منصوره [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • سلطان زاده، شیدا [1] کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سماوی، سید عبدالوهاب [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • سهرابی، فرامرز [1] استاد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • سهرابی، فرامرز [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ش

 • شاهنگیان، شهره [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • شجاعی، ستاره [1] استادیار بخش روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • شجاعی زند، علیرضا [1] گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شریفی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • شریفی، طیبه [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • شریفی، مسعود [1] استادیار روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی تربیتی و تحولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شریفی ریگی، علی [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شیروانی، عباس [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، کارشناس واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار، شهرکرد، ایران
 • شعیری، محمد رضا [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شفیعی، حسن [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • شکری، امید [1] استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و تحولی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شکوهی یکتا، محسن [1] گروه کودکان استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شمشیرگران، مرضیه [1] کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • شهابی، روح الله [1] 'گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

ص

 • صاحبی اصفهانی، محبوبه [1] گروه مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اصفهان، ایران.
 • صادقی، مسعود [1] استادیار گروه روان شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • صادقی، معصومه [1] استاد، گروه قلب و عروق. مرکز تحقیقات بازتوانی قلب، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صادقی، معصومه [1] استاد قلب، مرکز تحقیقات بازتوانی قلب، پژوهشکده ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صالح زاده، مریم [1] استادیار روانشناسی عمومی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه یزد- ایران
 • صباحی، پرویز [1] استادیار، گروه روانشناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ایران.
 • صفاریان طوسی، محمدرضا [1] استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

ط

 • طالبی، هوشنگ [1] دانشیار گروه آمار، دانشکده آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
 • طحانیان، فهیمه [1] کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، گروه گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • طهماسب کاظمی، بهروز [1] گروه مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

ع

 • عابدی، احمد [1] دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدی، احمد [1] دانشیار گروه کودکان با نیاز های خاص،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه اصفهان،ایران
 • عابدی، محمدرضا [1] ا استاد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدی، محمدرضا [1] استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عاشوری، محمد [1] گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عالیپور، سیروس [1] دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • عامری، فریده [1] استادیارگروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • عباسی، فرشاد [1] کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران
 • عباس پور، ذبیح اله [1] استادیار مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عباس پور، عباس [1] دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • عرب زاده، مهدی [1] استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عریضی، حمیدرضا [1] - استاد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عرفانی، نصراله [1] دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران
 • عزیزی سعید، یاسر [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ایران
 • عسکری زاده، قاسم [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • عسکری زاده، قاسم [1] استاد یار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
 • عسگری، پرویز [1] دانشیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • عسگری، شهناز [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، محلات، ایران
 • عسگری، علی [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • عسگری، کریم [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • علی بابایی، مریم [1] گروه روانشناسی اسلامی مثبت گرا، دانشگده روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین
 • علیپور، اجمد [1] استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • علیزاده، حمید [1] استاد گروه روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • علی عسگری، رسول [1] کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، خمینی شهر، ایران.
 • علوی نژاد، ثریا [1] گروه کودکان استثنائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عماد، سعید [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

غ

 • غباری بناب، باقر [1] گروه کودکان استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غضنفری، احمد [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • غلامرضایی، سیمین [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • غلامعلی لواسانی، مسعود [1] گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ف

 • فاتحی زاده، مریم [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فاطمی، سید محسن [1] گروه روانشناسی، دانشکده آموزش، دانشگاه هاروارد، ایالت ماساچوست، آمریکا
 • فاطمی، علیمحمد [1] دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • فتی، لادن [1] استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • فتحی، الهام [1] 1- دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • فتح آبادی، جلیل [1] دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی تربیتی و تحولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فرتاش، سهیلا [1] گروه علوم تربیتی، پردیس نسبیه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • فرخی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • فرخی، نورعلی [1] Associate Professor, School of Education and Psychology , Department of Assessment and Measurement, AllamehTabataba'i University, Tehran, Iran
 • فرزاد، ولی الله [1] گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
 • فرنام، علی [1] استادیار روان‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • فرنام، علی [1] استادیار روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • فرهادی، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • فروهر، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فضیلت پور، مسعود [1] استاد یار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
 • فطین، شهاب [1] دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • فقیهی، علی نقی [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • فلاحی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه یزد- ایران

ق

 • قابضی، فاطمه [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قاسمی پیر بلوطی، محمد [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • قانع نیا، مریم [1] دکتری روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • قدمی، سودابه [1] کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • قدم پور، عزت اله [1] دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • قدم پور، عزت اله [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • قربانی، زهره [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانن
 • قربانی، نیما [1] استاد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربان پور لفمجانی، امیر [1] گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قربان‌پور لفمجانی، امیر [1] استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت،‌ایران.
 • قربانی وناجمی، میلاد [1] گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قیروزی، محمدرضا [1] دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • قطب، سید ایمان [1] دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قمرانی، امیر [1] استادیار روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ک

 • کارسازی، حسین [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • کاظمی، فرنگیس [1] دانشیار گروه روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • کامران، اصغر [1] مربی؛ گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • کبوتری اصفهانی، فائزه [1] ک کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کدخدایی، محبوبه السادات [1] دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • کدیور، پروین [1] استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • کدیور، مریم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کردنوقابی، رسول [1] دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کرمی، خلیل [1] دانشگاه ازاد بروجرد
 • کریمی، فاطمه [1] گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کریمیان پور، غفار [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • کرمانی مامازندی، زهرا [1] عضو گروه پژوهشی علوم شناختی، جهاد دانشگاهی البرز، کرج، ایران
 • کریم‌نژاد، ریحانه [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران
 • کریمی وردنجانی، مسعود [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • کلانتری، مهرداد [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کلنی، سیمین دخت [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کهرازئی، فرهاد [1] استادیار روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

گ

 • گشتاسبی، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • گل پرور، محسن [1] دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • گل پرور، محسن [1] دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • گواهی، عبدالرحیم [1] گروه دین شناسی تطبیقی، مرکز پژوهش ادیان جهان، تهران، ایران

ل

 • لبکی، بهاره [1] کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

م

 • ماه آورپور، فاطمه [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • مجیدی کرهرودی، سید مهدی [1] کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، معاونت نیروی انسانی، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، اراک، ایران
 • محسن زاده، فرشاد [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • محسن‌زاده، فرشاد [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • محمدی، راحله [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران
 • محمدی، مهرنوش [1] کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • محمدی، نرگس [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • محمدی شهرودی، حامد [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، گروه‌مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • محمدی فر، محمد علی [1] - استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • مداح کرانی، سیده زهرا [1] دانشجوی دکتری،گروه روانشناسی, دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران.
 • مددی زاده، طاهره [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • مرادخانی، لیلا [1] کارشناس روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مرامی، مهناز [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت، ایران
 • میردریکوند، فضل اله [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • میرزایی، زینت [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روا‌ن‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • میرمهدی، رضا [1] استادیار؛ گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • مشکی، مهدی [1] دانشیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت؛ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • مظاهری، مهرداد [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • مظاهری، مهرداد [1] دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
 • مقتدایی، کمال [1] کارشناس ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران.
 • مکوند حسینی، شاهرخ [1] دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ایران.
 • ملکی، فرحناز [1] کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ملک‌زاده، غلامرضا [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • منشئی، غلامرضا [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • منطقی، مرتضی [1] گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
 • مهداد، علی [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز [1] استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز [1] استاد روانشناسی بالینی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • موسوی، افروز [1] دکترای روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، تهران، ایران.
 • موسوی، سید ولی الله [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ‌ایران.
 • موسوی، مرضیه [1] گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • موسوی پور، سعید [1] استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

ن

 • نادی، محمدعلی [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • نادی خوراسگانی، محمد علی [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران
 • نادری، خیرالنسا [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
 • ناعمی، علی محمد [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران
 • نامداری، کوروش [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نجفی، محمود [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نجفی، محمود [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانن
 • نجفی، محمود [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ایران.
 • نرماشیری، سحر [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • نیسی، عبدالکاظم [1] استاد گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نشاط دوست، حمید طاهر [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران
 • نصیری، محمد [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نظری، رسول [1] دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • نظیفی، مرتضی [1] استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد. بجنورد. ایران
 • نعمتی، شهروز [1] 1. دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نیکدل، فربیرز [1] استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • نیک راهان، غلامرضا [1] دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نیک راهان، غلامرضا [1] دکتری روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نیک راهان، غلامرضا [1] گروه روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • نیک زبان، ریزان [1] کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نیک منش، زهرا [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • نیک منش، زهرا [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • نیلفروشان، پریسا [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نیلفروشان، پریسا [1] استادیار مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوربخش، یونس [1] 'گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوفرستی، اعظم [1] دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی البرز، تهران، ایران

و

 • واعظی، سید جعفر [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران، ایران
 • وحیدی، زهره [1] کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • وحید دستجردی، لیلا [1] کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • وطنی، صباح [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وهابی همابادی، جلال [1] استادیار، گروه معارف اسلامی و روانشناسی اسلامی ، دانشکده علوم انسانی، واحد نایین ، دانشگاه ازاد اسلامی نایین ، اصفهان ، ایران

ه

 • هادیان، سید علی [1] استادیار، گروه کلام و فلسفه دین، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، خمینی شهر، ایران.
 • هاشمی، سید اسماعیل [1] دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • هاشمی، سید ضیاء [1] 'گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هاشمی، سهیلا [1] دانشگاه مازندران
 • هافمن، جف سی [1] دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده‌ پزشکی، دانشگاه هاروارد، بوستون، ایالات متحده آمریکا
 • هنرمندزاده، ریحانه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

ی

 • یزدانی، محمد [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • یزدانی زیارت، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • یزدان شناس، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • یزدان شناس، مهدی [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • یعقوبی، سهیلا [1] کارشناس روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • یوسف وند، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران