تحول فضائل و توانمندی‌های شخصیتی در دوره بزرگسالی: با نگاهی بر تفاوت های جنسیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، تعیین سیر تحول توانمندی‌های شخصیتی از دوره بزرگسالی در حال پیدایش تا بزرگسالی میانه در زنان و مردان شهر اصفهان بود. پژوهش در چارچوب پژوهش‌های تحولی مقطعی و در قالب طرح علی مقایسه‌ای برنامه‌ریزی شد. نمونه پژوهشی 340 نفر (170 زن و 170 مرد) در 4 گروه سنی 18 تا 29 ساله، 30 تا 39 ساله، 40 تا 49 ساله و 50 تا 59 ساله بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از سیاهه توانمندی‌ها و ارزش‌ها در عمل (پیترسون و سلیگمن، 2003) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد میزان اکثر توانمندی‌های شخصیتی با گذر زمان دچار تغییر می‌شود. به عبارتی خلاقیت، روشن‌بینی و عشق به یادگیری، صداقت، پشتکار و سرزندگی، هوش اجتماعی، خودتنظیمی، آینده‌نگری و تواضع، امید، شوخ‌طبعی و قدرشناسی، انصاف و برابری و شهروندی در گروه سنی 30 تا 39 ساله افزایش‌یافته اما در گروه 50 تا 59 ساله کاهش یافت. همچنین میان توانمندی‌های شخصیتی در زنان و مردان تفاوت معنادار بود و زنان میانگین نمرات بالاتری داشتند. یافته‌ها نشان داد زنان به‌طورکلی در همه گروه‌های سنی نمرات بالاتری نسبت به مردان در توانمندی‌های شخصیتی کسب کردند. نتایج آزمون t مستقل در زنان و مردان نشان داد توانمندی‌های شخصیتی دلیری، آینده‌نگری و قضاوت (تفکر انتقادی) در گروه 18 تا 29، خودتنظیمی در گروه 30 تا 39 و دلیری، پشتکار، صداقت، عشق و بخشش در گروه 40 تا 49 ساله از لحاظ آماری معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of changes in virtues and character strengths in Adulthood: Regarding gender differences

نویسندگان [English]

 • fateme mahavarpoor 1
 • samane asadi 2
 • Ali Reza Bakhshayesh 3
1 M.Sc. in General Psychology, Faculty of Psychology and Education, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistance professor of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education,Yazd University, Yazd, Iran
3 Associate professor of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Development of changes in virtues and character strengths in Adulthood: Regarding gender differences

Abstract
The purpose of this study was investigating development of virtues and character strengths in adults during emerging adulthood through middle adulthood in women and men of Isfahan. Research was planned in the framework of cross-sectional research in the form of a comparative causal research design. Using available sampling method a sample of 340 (170 females and 170 males) was selected from four age groups (18-29, 30-39, 40- 49 and 50-59 year-olds) and completed the Valuse In Action Inventory of Strengths(Peterson and Seligman, 2003). Findings revealed that the majority of character strengths changed over time. In terms of creativity, perspective and love of learning, honesty, perseverance and zest, social intelligence, self-regulation, prudence and humility, hope, humor and gratitude, fairness and citizenship increased in the age group of 30-39, but decreased in the 50-59 year olds. Also, there was a significant difference between men and women; women had higher mean scores. The results showed that in all character strengths, women of all age groups scored higher than men. Independent t-test results showed that courageous, prosperity and judgment (critical thinking) were significant in 18-29 year olds, self-regulation in 30 to 39 year olds, bravery, perseverance, honesty, love and forgiveness in 40-49year olds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • virtues and personality character strengths
 • adulthood
 • emerging adulthood
 • gender

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 12 آذر 1397
 • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1398