دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیش بینی تاب آوری روانشناختی بر اساس حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی با میانجی گری خودکارآمدی و معنا در زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

10.22108/ppls.2019.116694.1721

الهام اسکندری؛ ایوب جلالی؛ مرضیه موسوی؛ ناهید اکرمی


2. اثربخشی آموزش تلفیقی مهرورزی با خودگویی مثبت بر خصومت، تاب آوری و احساس مثبت به همسر در زنان خیانت دیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/ppls.2019.115493.1666

مریم علی بابایی؛ جلال وهابی همابادی؛ شهناز خالقی پور


3. اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان با علایم اضطرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.22108/ppls.2019.114487.1596

جلال انوری؛ باقر سرداری


4. رابطه خودتعیین‌گری، سازگاری تحصیلی، و مثبت اندیشی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهداف پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22108/ppls.2019.117257.1748

آتنا باقری چاروک؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه کار