دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رابطه خودتعیین‌گری، سازگاری تحصیلی، و مثبت اندیشی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهداف پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22108/ppls.2019.117257.1748

آتنا باقری چاروک؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه کار


3. اثر تمرینات بینایی ورزشی و ذهن‌آگاهی بر ادراک بینایی و دقت تصمیم گیری داوران بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.22108/ppls.2020.113620.1554

محبوبه بابایی؛ رخساره بادامی


4. تاثیر آموزش بازی‌درمانی با مدل فیلیال‌تراپی بر مشکلات رفتاری کودکان شنوا و تاب‌آوری مادران ناشنوا ی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

10.22108/ppls.2020.115652.1672

محمد عاشوری؛ ریحانه کریم‌نژاد