نویسنده = ریزان نیک زبان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش امید به شیوه گروهی بر نگرش به زمان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 59-68

10.22108/ppls.2019.109683.1364

ریزان نیک زبان؛ خسرو رشید