نویسنده = فهیمه خمسه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش کاربرد عملی مهارت‌های روابط صمیمانه بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متاهل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 52-41

فهیمه خمسه؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن‌زاده